W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych - uroczysta sesja Rady Miasta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

(Zaproszenie na uroczystą Sesję Rady Miasta Tarnobrzega)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, adres e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl;  tel. 15 822 11 49.

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.  Pani/Pana dane osobowe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji uroczystej sesji Rady Miasta Tarnobrzega w tym wysyłania/potwierdzania zaproszeń.

4.  Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

a)  Konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1. lit e RODO), w szczególności w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statutem Miasta Tarnobrzega przyjętego uchwałą Nr V/50/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 16 stycznia 2019 r

b)  Obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5.  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców mogą stanowić podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Miasto Tarnobrzeg zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

6.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do w wydania imiennych, pisemnych zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta Tarnobrzega. Ich brak uniemożliwi wysyłanie zaproszenia.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt. 1 i 2).

8.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.  Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwalnych, których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Tarnobrzega instrukcją kancelaryjną.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powiadom znajomego