W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Zgodnie z art. 13  ust 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „RODO, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega,  z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
8. Przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 

Powiadom znajomego