W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Klauzula Informacyjna- informacja publiczna dla osób składających wniosek

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
(wobec wnioskodawcy składającego wniosek o dostęp do informacji publicznej)

 Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że: 

 

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, adres e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl; tel. 15 822 11 49 .

2.        Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z: ustawą z dnia 6 września 2001 r. o odstępie do informacji publicznej, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz w celach archiwizacyjnych w związku ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4.        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o odstępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o dostęp do informacji publicznej.  Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana wniosku o dostęp do informacji publicznej w trybie określonym w ww. przepisach prawa.

5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które uprawione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (Edicta) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot zapewniający serwis i sprawowanie opieki autorskiej systemu.

6.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.        W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO; prawo do sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym") w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 c RODO, ale również z uwagi na treści art. 11 RODO.

8.        W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.

10.     Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego