W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Klauzula Informacyjna- skargi i wnioski

KLAUZULA INFORMACYJNA

(w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, adres e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl; 
tel.15 822 11 49 .

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) i e) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji obowiązków w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. w celu prowadzenia rejestru skarg i wniosków, udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski, przekazywania skarg do właściwych organów, archiwizacji dokumentacji, w związku 
z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych m.in. systemu elektronicznego obiegu dokumentacji, oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak Poczta Polska, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez 25 lat począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (kat. archiwalna A) zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentacji, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt. 1 i 2).

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
(ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy „RODO”.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych wymaganych przepisami ustawy może skutkować pozostawieniem petycji 
bez rozpatrzenia.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym do profilowania.

 

Aktualizacja 27.02.2024 r.

Powiadom znajomego