W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
(dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta Tarnobrzega)

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,; adres e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl; tel. 15 822 11 49.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby administrator
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w tym udzielanie odpowiedzi na wnioski, wydawanie decyzji administracyjnych, oraz w celu archiwizacji dokumentacji. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o odstępie do informacji publicznej, ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, w sytuacjach określonych przepisami prawa, może uniemożliwić realizację wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych m.in. systemu elektronicznego obiegu dokumentacji (Edicta), oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak Poczta Polska, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,  następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO; prawo do sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym") w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 c RODO, ale również z uwagi na treści art. 11 RODO.
  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt. 1 i 2).
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat (kategoria archiwalna BE5), licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Aktualizacja, 29.03.2022r.

Powiadom znajomego