W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

tel. centrala: (+48) 15 822 65 70
fax: (+48) 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl

skrzynka podawcza
e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega
:
/43m87xibay/skrytka

NIP: 867 000 76 81
Regon: 830413509

Dostęp do informacji publicznej

XML

Dostęp do informacji publicznych Miasta Tarnobrzeg nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
 

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Urzędu Miasta Tarnobrzega, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek. Wniosek można złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 7 lub w formie e-mailowej – na adres: um@um.tarnobrzeg.pl lub boi@um.tarnobrzeg.pl


Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2011 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. 2016, poz. 352).


Udostępnienie informacji na złożony wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym  terminie wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Informacja może być udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli jej udzielenie jest możliwe niezwłocznie.

 
Informacja publiczna o charakterze przetworzonym (tj. taka informacja, która nie istnieje w żądanej postaci w chwili składania wniosku, i która dopiero musi zostać wytworzona na podstawie posiadanych przez organ danych jednostkowych) jest udzielana tylko w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.


Dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Miasto Tarnobrzeg miałoby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w inną formę wskazaną we wniosku (koszt materiałów, dodatkowego nakładu czasu i pracy), można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób, ochronę podmiotów gospodarczych, ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.


Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej określają przepisy ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 
Przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, obowiązanych do jej udostępnienia, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 
Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w tym terminie, podmiot zobowiązany zawiadamia o tym wnioskodawcę w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w przypadku gdy:

1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, lub w przepisach odrębnych ustaw,
2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.


Urząd Miasta Tarnobrzega nie jest obowiązany do opracowywania, w szczególności przetwarzania, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania przez wnioskodawcę oraz dostarczania z niej wyciągów jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.


Dostęp mieszkańców do informacji publicznej realizowany jest również poprzez jawność posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów.
 

Posiedzenia Rady Miasta Tarnobrzega są jawne. Każdy ma prawo wstępu na sesję Rady. Zainteresowani mieszkańcy Tarnobrzega mają również możliwość wstępu na posiedzenia Komisji Rady Miasta.


Mieszkańcy Miasta Tarnobrzega mają prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Rady Miasta i Komisji, które udostępniane są w Biurze Rady Miasta – w budynku Urzędu Miasta w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 32 – pok. 108.

 

W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać
odpowiedni dział w kolumnie menu przedmiotowego