Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Zał. nr 1 do SWZ_wzor_oferty
Zał. nr 3 do SWZ oswiadczenie dotyczace spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
Zał. nr 4 do SWZ zobowiazanie podmiotu trzeciego
Zał. nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.
Zał. nr 6 do SWZ - oświadczenie
Zał. nr 7 do SWZ_wykaz osób
Zał. nr 2 do SWZ - projekt umowy
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia