Brak treści artykułu

Załączniki:

SWZ
Zał. nr 1 do SWZ_wzor_oferty.doc
Zał. nr 2 do SWZ - projekt umowy.doc
Zał. nr 3 do SWZ oswiadczenie dotyczace spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.doc
Zał. nr 4 do SWZ zobowiazanie podmiotu trzeciego.doc
Zał. nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx
Zał. nr 6 do SWZ - oświadczenie.docx
Zał. nr 7 do SWZ_wykaz osób.doc
Zał. nr 1 do umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx
Zał. nr 2 do umowy - Instrukcja konwojowa.doc
Załącznik nr 1 do Instrukcji konwojowej - Zlecenie konwoju.doc
Załącznik nr 2 do Instrukcji konwjowej -Karta konwoju.doc
Załącznik nr 3 do Instrukcji konwojowej - Wykaz konwojentów.doc
Załącznik nr 4 do Instrukcji konwojowej -Rozliczenie kilometrów.doc
Załącznik nr 5 do Instrukcji konwojowej - Potwierdzenie konwoju.doc
ogłoszenie o zamówieniu.docx
Odpowiedź na pytanie.docx
Zał. nr 1 do SWZ_wzor_oferty po zmianie
modyfikacja
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.docx
informacja z otwarcia ofert