Brak treści artykułu

Załączniki:

SWZ
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Zał. nr 1 do SWZ_wzor_oferty
Zał. nr 1a do SWZ - JEDZ
Zał. nr 1 b do SWZ -OŚWIADCZENIE dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie
Zał. 2 do SWZ Projekt umowy
Zał. nr 3 do SWZ zobowiazanie podmiotu trzeciego
Zał. nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
Zał. nr 5 do SWZ - oświadczenia
Zał. nr_6_do_SWZ_wykaz_zrealizowanych__zamowien
Zał _nr 7 -7c do SWZ_wykaz osób które będą wykonywać zamówienie
Zał. 8 do SWZ Warunki wykonania robót
Zał. 9.1 do SWZ Przedmiar robót - formularz cenowy PRZYWIŚLE 2022
ZAł. 9.2 do SWZ Przedmiar robót -formularz cenowy CENTRUM 2023-2025
Zał. 9.3 do SWZ Przedmiar robót - Formularz cenowy Rejon 3 Wschód 2023-2025
Zał. 9.4 do SWZ Przedmiar robót- formularz cenowy PARK DZIKOWSKI 2022
Zał. 10.1 do SWZ Wykaz obiektów Rejon 1 Przywiśle
Zał. 10.2 do SWZ Wykaz obiektow Rejon 2 Centrum
Zał. 10.3 do SWZ Wykaz obiektów Rejon 3 Wschód
Zał. 10.4 do SWZ Wykaz obiektów Rejon 4 Park Dzikowski
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.docx
Informacje z otwarcia ofert.docx
zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawcy . — BIP.docx